Poetry of Mao Zedong | REPLY TO COMRADE KUO MO-JO ~ 满江红·和郭沫若同志

1963-01-09

满江红·和郭沫若同志

By | 2023-06-09

小小寰球,
有几个苍蝇碰壁。
嗡嗡叫,
几声凄厉,
几声抽泣。

蚂蚁缘槐夸大国,
蚍蜉撼树谈何易。
正西风落叶下长安,
飞鸣镝。

多少事,
从来急;
天地转,光阴迫。
一万年太久,
只争朝夕。

四海翻腾云水怒,
五洲震荡风雷激。
要扫除一切害人虫,
全无敌。

发表回复