1919-жылы

Помещиктер менен капиталисттердин эзүүсүнөн кандайча кылып эмгекчилерди түбөлүккө куткарууга болот

By | 19.02.2017

Эмгекчилердин душмандары — помещиктер менен капиталисттер — мындай дешет: жумушчулар менен дыйкандар бизсиз жашай албайт. Бизсиз эч ким тартипти орното албайт, жумушту бөлүштүрө албайт, эмгек кылууга мажбур кыла албайт. Бизсиз бардыгы урап жок болот, мамлекет да кулайт. Бизди кубалап жиберишти, бирок бүлгүнчүлүк бизди кайрадан бийликтин башына алып келет дешет. Помещиктер менен капиталисттердин мындай сөздөрү жумушчулар менен дыйкандарды ыңгайсыздандыра албайт, коркута албайт, алдай да албайт. Армияда барып турган катуу тартинтин болушу зарыл. Ошондой болсо да, аң-сезимдүү жумушчулар дыйкандарды бириктире билди, эски падыша офицерлерин өзүнө кызматка ала билди, жеңиштүү армияны түзө билди.

Кызыл Армия болуп көрбөгөн катуу тартипти, таяктын күчү менен эмес, жумушчулардын жана дыйкандардын өздөрүнүн аң-сезимдүүлүгүнүн, берилгендигинин, кайраткердигинин негизинде түздү.

Мына ошондуктан, — помещиктер менен капиталисттердин эзүүсүнөн, алардын бийлигинин кайрадан орношунан эмгекчилерди түбөлүккө куткаруу үчүн,-— эмгектин улуу кызыл армиясын түзүү керек. Эгерде анда эмгек тартиби болсо, ал жеңилбес армия болот. Эмгекти туура бөлүштүрүүнү, жалпынын пайдасы үчүн эмгекте чексиз тартипти, берилип иштөөчүлүктү өздөрү эле помещиктерсиз жана помещиктерге каршы, капиталисттерсиз жана капиталисттерге каршы уюштура ала тургандыктарын жумушчулар менен дыйкандар далилдеп берүүгө тийиш жана муну далилдеп да бере турат.

Эмгек тартиби, эмгекте абдан кайраттуу болуу жана өзүн-өзү курман кылууга даяр болуп туруу, дыйкандардын жумушчулар менен тыгыз союзда болушу — помещиктер менен капиталисттердин эзүүсүнөн эмгекчилерди түбөлүккө куткаруучу нерселер мына ушулар.

Жооп калтыруу