Ⅹ всекитайский съезд Коммунистической партии Китая (документы).— Пекин, Издательство литературы на иностранных языках, 1973.

28.08.1973

Список членов Центрального комитета и кандидатов в члены Центрального комитета Коммунистической партии Китая десятого созыва (319 человек)

Кто опубликовал: | 04.08.2020

Члены Центрального комитета (195 человек)

Мао Цзэдун

(ниже по числу черт иероглифа фамилии)

Дин Шэн, Дин Кэцзэ, Дин Гоюй, Ма Нин, Ма Тяньшуй, Юй Сан, Юй Хуэйюн, Юй Хунлян, Ван Чжэн, Ван Чжэнь, Ван Бичэн, Ван Хункунь, Ван Сючжэнь (женщина), Ван Гофань, Ван Хунвэнь, Ван Шушэн, Ван Шоудао, Ван Шучжэнь (женщина), Ван Хуайсян, Ван Чаочжу, Ван Цзясян, Тянь Бао, Пасан (женщина), Фан И, Дэн Сяопин, Дэн Инчао (женщина), Ю Тайчжун, Кун Шицюань, Кун Чжаонянь, Уланьфу, Вэй Гоцин, Фэн Сюань, Исмайил Аймат, Бай Жубин, Тянь Хуагуй, Тянь Вэйсинь, Пи Динцзюнь, Е Цзяньин, Лю Вэй, Лю Цзыхоу, Лю Синюань, Лю Бочэн, Лю Цзюньи, Лю Сяньцюань, Лю Цзяньсюнь, Лю Шэнтянь, Лю Сянпин (женщина), Лю Сичан, Цзян Цин (женщина), Цзян Лиинь, Цзян Юнхуэй, Цзян Сеюань, Чжу Дэ, Чжу Мучжи, Сюй Шию, Люй Юйлань (женщина), Ань Пиншэн, Чжуан Цзэдун, Хуа Гофэн, Хуа Линьсэнь, Цяо Гуаньхуа, Жэнь Сычжун, Нянь Цзижун, Цзи Дэнкуй, Син Яньцзы (женщина), Чэнь Юнь, Чэнь Юй, Чэнь Кан, Чэнь Шицзюй, Чэнь Юнгуй, Чэнь Сяньжуй, Чэнь Цихань, Чэнь Силянь, Чэнь Мухуа (женщина), Ду Пин, Ли Да, Ли Цян, Ли Чжэнь, Ли Дачжан, Ли Цзинцюань, Ли Шуйцин, Ли Жэньчжи, Ли Сяньнянь, Ли Чжиминь, Ли Шуньда, Ли Сувэнь (женщина), Ли Баохуа, Ли Фучунь, Ли Жуйшань, Ли Дэшэн, Гу Му, Ян Юн, Ян Чуньфу, Ян Дэчжи, У Тао, У Дэ, У Дашэн, У Гуйсянь (женщина), Су Цзин, Су Чжэньхуа, Чжан Цайцянь, Чжан Юньи, Чжан Пинхуа, Чжан Дачжи, Чжан Чимин, Чжан Яньчэн, Чжан Тисюе, Чжан Цзунсюнь, Чжан Хэнъюнь, Чжан Хунчи, Чжан Шучжи, Чжан Чуньцяо, Чжан Вэйминь, Чжан Фугуй, Чжан Фухэн, Чжан Динчэн, Чжан Исян, Ван Дунсин, Сяо Цзиньгуан, Цэнь Гожун, Сун Пэйчжан, Юй Цюли, Чжоу Син, Чжоу Хунбао, Чжоу Лицинь (женщина), Чжоу Чуньлинь, Чжоу Цзяньжэнь, Чжоу Эньлай, Баожилэдай (женщина), Цзун Сиюнь, Линь Лиюнь (женщина), Ло Цинчан, Ло Сикан, Сянь Хэнхань, Цзинь Цзуминь, Яо Вэньюань, Жао Синли, Дуань Цзюньи, Чжу Цзяяо, Ху Цзицзун, Чжао Цзыян, Гэн Бяо, Гэн Цичан, Цянь Чжигуан, Цянь Чжэнъин (женщина), Го Юйфэн, Го Хунцзе, Го Можо, Сюй Сянцянь, Сюй Цзинсянь, Ся Банъинь, Тан Цишань, Тан Чжунфу, Ни Чжифу, Не Жунчжэнь, Мо Сяньяо, Цинь Цзивэй, Тао Луцзя, Цзи Пэнфэй, Кан Шэн, Хуан Хуа, Хуан Чжэнь, Вэй Фэнъин (женщина), Лу Тяньцзи, Цао Лихуай, Цао Иоу (женщина), Цуй Хайлун, Лян Цзиньтан, Хань Ин, Хань Сяньчу, Су Юй, Дун Биу, Дун Минхуэй, Фу Чуаньцзо, Цзяо Линьи, Цзэн Шаошань, Цзэн Сыюй, Пэн Шаохуэй, Се Цзясян, Се Цзинъи (женщина), Лу Жуйлинь, Се Сюегун, Цай Чан (женщина), Цай Сяо, Цай Себинь, Цай Шумэй (женщина), Тэн Дайюань, Тань Цилун, Тань Чжэньлинь, Ляо Чэнчжи, Сайфуддин, Пань Шигао, Фань Дэлин, Вэй Бинкуй.

Кандидаты в члены Центрального комитета

(124 человека)

Бу Гусян, Чилинь Вандань, Ма Мин, Ма Сяолю, Ма Лисинь, Ма Цзиньхуа (женщина), Дэн Хуа, Ван Ти, Ван Цянь, Ван Люшэн, Ван Гуанлинь, Ван Байдэ, Ван Чжицян, Ван Мэйцзи (женщина), Ван Цзиншэн, Ван Дэшань, Вэнь Сянлань (женщина), Е Фэй, Ян Цзун (женщина), Ши Шаохуа, Ли Жинай, Фэн Чжаньу, Фэн Пиньдэ, Шэнь Маогун, Лу Чжунян, Бай Дунцай, Цзян Хуа, Цзян Вэйцин, Люй Хэ, Люй Цуньцзе (женщина), Жэнь Жун, Талэ, Сунь Цзянь, Сунь Юйго, Лю Сияо, Лю Гуантао, Лю Чуньцяо, Лю Чжэньхуа, Сян Чжунхуа, Чжу Гуанъя, Чжу Кэцзя, Рузи Турди (Жоуцзытуэрди), Юань Пошэн, Сяо Кэ, У Чжун, У Цуншу, У Юйдэ, У Сянби, У Цзиньцюань, Ян Гуй, Ян Даи, Ян Полань (женщина), Ян Цзюньшэн, Ян Фучжэнь (женщина), Чэнь Юйбао, Чэнь Дайфу, Чэнь Хэфа, Чэнь Цзячжун, Чэнь Пэйчжэнь (женщина), Ли Хуаминь, Ли Шоулинь, Ли Диншань, Ли Цзугэнь, Ли Яосун, Чжан Линбинь, Чжан Хуайлянь, Чжан Шичжун, Чжан Цзянлинь, Чжан Инцай, Чжан Линьчи, Чжан Гоцюань, Чжан Сычжоу, Чжан Цзихуэй, Сун Шуанлай, Сун Цинъю, Сун Шилунь, Лу Цзиньлун, Ван Цзядао, Ван Сянцзюнь (женщина), Шэ Цзидэ, Чжэн Саньшэн, Линь Лимин, Ло Чуньди (женщина), Ху Вэй, Ху Лянцай, Ху Цзиньди (женщина), Чжао Фэн, Чжао Синъюань, Чжао Синьчу, Яо Ляньвэй, Яо Илинь, Сюй Чи, Тан Лян, Тан Кэби (женщина), Тан Вэньшэн (женщина), Те Ин, Джанабил, Цянь Сюесэнь, Гао Шулань (женщина), Чжу Хуэйфэнь (женщина), Го Яоцин, Кан Линь, Кан Цзяньминь, Хуан Вэньмин, Хуан Чэнлянь, Хуан Цзочжэнь, Хуан Чжичжэнь, Хуан Бинсю (женщина), Хуан Жунхай, Лун Гуанцянь, Цуй Сюфань, Пань Мэйин (женщина), Пэн Чун, Пэн Гуйхэ, Лу Дадун, Цзян Баоди (женщина), Се Цзятан, Се Чжэньхуа, Се Ванчунь (женщина), Ляо Чжигао, Пэй Чжоуюй, Ли Юань, Фань Сяоцзюй (женщина), Сюе Цзиньлянь (женщина).

Добавить комментарий